SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Enköpings SK Gymnastikförening
Gymnastik & Parkour

POLICY FÖR ENKÖPINGS SK GYMNASTIKFÖRENING

Policy för Enköpings SK Gymnastikförening

Denna policy beskriver de riktlinjer som är vägledande för styrelse, ledare och aktiva inom Enköpings SK Gymnastikförening. Som styrelsemedlem och ledare ansvarar du för att känna till och följa föreningens policy.

 

Verksamhet

Enköpings SK Gymnastikförening bedriver gymnastik och parkour för barn och ungdomar. Föreningen tillhör Svenska Gymnastikförbundet. Att vara en del i ett starkt nationellt förbund är en trygghet för både ledare och deltagare. Gymnastik är ett begrepp som innefattar många olika former av fysisk aktivet. Vår förening kan erbjuda en rad olika aktiviteter som passar både den yngre och den äldre deltagaren.

 

Styrelse

Styrelsens främsta uppgift är att utforma föreningens verksamhet i stort samt löpande följa upp den. Styrelsen ska även fastställa ekonomiska och organisatoriska riktlinjer. För att kunna genomföra detta krävs en bra och tydlig kommunikation med ledarna i föreningen.

 

Ledare

Som ledare är du en god förebild för barn och ungdomar inom föreningen. Ledaren har ansvar för att alla aktiva känner sig välkomna till sin träning samt ska vara lyhörd för aktivas och vårdnadshavares åsikter. Att vara ledare innebär också att verksamheten är planerad och organiserad för den specifika aktiviteten.

 

Aktiva

Deltagarna ska lyssna och visa respekt för ledarna och varandra samt vara intresserade, positivt engagerade och vilja delta i aktiviteterna de närvarar vid.

 

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare bör stötta sina barn och var lyhörda för ledarnas instruktioner. Vårdnadshavare bör även ge nödvändig information om sitt barn för att skapa förståelse för det enskilda barnet.

 

Träning

Träningen ska utformas så den är anpassad till den målgrupp som den riktar sig mot samt vara välplanerad.

Närvaro vid träning ska ses som en självklarhet. 

 

Tävlingar

Tävlingsgymnastiken ska utformas från gymnasternas behov. När tävlingsgymnastik bedrivs ska alla som är involverade i verksamheten vara väl informerade om vilka förutsättningar och åtaganden som ställs på ledare, gymnaster och föräldrar.

 

Utbildning

Föreningen ska aktivt verka för att ge alla ledare en god utbildning som ger kompetens motsvarande ledaruppgiften samt ger kännedom om barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling. Utbildning är en grund för att klara av att vara en god ledare som kan anpassa träningen för rätt målgrupp.

 

Alkohol, tobak, droger

Missbruk av alkohol eller andra rusdrycker tolereras inte, stödåtgärder ska sättas in då misstanke om missbruk föreligger. En separat drogpolicy finns framtagen.

 

Diskriminering/mobbning

Ingen ska behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller otrygg. Upptäckt diskriminering ska omedelbart åtgärdas.

 

Vi följer Gymnastikförbundets uppförandekod:

  1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.
  2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
  3. Vi är goda förebilder.
  4. Vi respekterar allas lika värde.
  5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
  6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
  7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
  8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

Värdegrund

Föreningen har tagit fram en värdegrund. Se separat dokument.

 

 

Drogpolicy 22/23

Enköping SK Gymnastikförening bedriver en ideell verksamhet som ska främja såväl fysisk som psykisk, 
social och kulturell utveckling för våra medlemmar. Idrottsföreningen förfogar över en stor målgrupp 
barn, ungdomar och vuxna. Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri miljö.
Enköping SK Gymnastikförening har därför tagit ställning och utformat riktlinjer mot användandet av 
droger i vår verksamhet. Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att medvetandegöra rollen som 
förebild för våra ledare, föräldrar och aktiva.

 

Riktlinjer
Tobak (snusning och rökning)
Åldersgräns för att köpa tobak är 18 år enligt svensk lag.

 

Enköping SK Gymnastikförening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak.
• Vi tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom vår verksamhet
( träning, tävling och lägerverksamhet ).
• Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt: 
ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.
• Aktiva och ledare över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna och ska därför föregå med gott 
exempel.

 

Alkohol
Åldersgräns för att få köpa folköl och dricka alkohol på restaurang är 18 år. Åldersgräns för att köpa på 
systembolaget är 20 år enligt svensk lag.


Enköping SK Gymnastikförening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol:
• Vi tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol inom vår verksamhet
(träning, tävling och lägerverksamhet).
• Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt: 
ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.
• Aktiva och ledare över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna och ska därför föregå med gott 
exempel.


Det är inte tillåtet för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller 
uppträda berusad i föreningens profilkläder, på träningar eller annan aktivitet.


Narkotika och dopningspreparat
Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom 
vår gymnastikförenings verksamhet.


Enköping SK Gymnastikförening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och 
dopning:
• Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är barn eller ungdom.
• Dopningskontroll
• Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.


Handlingsplan
• Styrelsebeslut på riktlinjer och handlingsplan.
• Styrelsen ansvarar för förankringen av drogpolicyn hos föreningens medlemmar.
• Förankring av drogpolicy hos ledare, föräldrar och sponsorer.
• Lägga ut policyn på föreningens hemsida.


Uppföljning
• En sammanfattning av aktiviteter och insatser inom drogförebyggande arbete skickas in till berörd 
instans inom kommunen, exempelvis upplevelseförvaltningen samt till SISU Idrottsutbildarna Uppland.
• Ta alltid upp drogpolicyn till diskussion och för eventuell revidering minst en gång per år.

 
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
FÖLJ ESK GF PÅ INSTAGRAM
SAMMARBETEN